150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Kelime-i tevhidi geçersiz kılan şeyler nelerdir?

Kelime-i tevhidi geçersiz kılan şeyler nelerdir?

Tevhidi geçersiz kılıp ortadan kaldıran pek çok şey vardır. Ancak en fazla vuku bulanları on tanedir:

1- Allah'a, ibadette şirk/ortak koşmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah, (tevbe edilmediği sürece) kendisine şirk/ortak koşulmasını kesinlikle bağışlamaz." (Nisa, 48)

"Her kim Allah'a şirk/ortak koşarsa Allah, kesinlikle ona cenneti haram kılar. Böylelerinin varacağı yer cehennem ateşidir. Zalimlere/müşriklere yardım edecek hiç kimse de yoktur." (Maide, 72)

Allah'tan başkası için hayvan/kurban kesmek bu kapsamdadır. Örneğin cinler için ya da türbeler ve yatırlar için hayvan/kurban kesmek gibi...

2- Allah ile arasına aracılar koyup onlara dua eden onlardan şefaat dileyen, dünyevî veya uhrevî konularda onlara güvenip dayanan kimse -icma ile- kafir olur.

3- Müşrikleri kâfir olarak görmeyen veya onların kafir oldukları hususunda şüphe eden ya da onların görüşlerini -yani dinlerini- doğru bulan kimse kafir olur.

4- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birinin yolunun onun yolundan daha iyi olduğuna ya da ondan başkasının hükmünün onun hükmünden daha iyi olduğuna inanan kimse kâfir olur. Mesela tağutların hükmünü, Allah'ın ve Rasulünün hükmünden üstün tutan kimse kafirdir.

5- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği herhangi bir şeyi beğenmeyen kimse -o şeyle amel etse dahi- kâfir olur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur:

Onlar Allah'ın indirdiği (ayetleri, hüküm ve hakikatleri) beğenmezler. İşte Allah da bu yüzden onların tüm (iyi) amellerini boşa çıkarmıştır.” (Muhammed, 9)

6- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dine ait herhangi bir şeyle alay eden (mesela Allah'ın hazırladığı mükâfatla ya da azapla alay eden) kimse kâfir olur. Bunun delili, Allah Teala’nın şu buyruğudur:

"(Ey Peygamber! Şimdi sen) onlara sorsan kesinlikle, 'Biz (alay etmiyorduk) sadece lafa/muhabbete dalmış (şakalaşıyor ve eğlenip) oyalanıvorduk' derler. Sen de (onlara) de ki: Allah'la, ayetleriyle ve Peygamberiyle alay ederek mi eğleniyordunuz?! Hiç boşuna mazeret uydurmayın! Çünkü siz, iman ettiğinizi söyledikten sonra (bu davranışınızla) küfrünüzü açığa vurmuş oldunuz." (Tevbe, 65-66)

7- Sihir/büyü yapmak -ki ayırma ve ısındırma büyüleri de buna dâhildir. O nedenle sihir/büyü yapan ya da buna razı olan kimse kafir olur. Bunun delili, Allah Teala’nın şu buyruğudur:

Oysa bu iki melek (insanları uyarıp öğüt vererek), 'Biz ancak imtihan (amacıyla gönderildik). O nedenle (sihri öğrenip uygulamak suretiyle) kâfir olma!' demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi.” (Bakara, 102)

8- Müslümanlara karşı, onların aleyhlerinde olacak şekilde müşriklere yardım etmek ve arka çıkmak. Bunun delili, Allah Teala'nın şu buyruğudur:

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost/müttefik edinmeyin. Onlar birbirleriyle dostturlar. İçinizden her kim onları dost edinirse o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, koyduğu sınırları (onları dost edinerek) çiğneyen kimseleri doğru yola ulaştırmaz." (Maide, 51)

9- Hızır'ın Musa aleyhisselam'ın şeriatının dışına çıktığı gibi bazı insanların da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında belirlenen sınırların dışına çıkabileceğine, böyle bir salahiyete sahip olduklarına inanan kimse kâfir olur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"Kim İslâm'dan başka bir din arayışı içinde olursa (bilsin ki İslam dışında hiçbir) din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o, (dünyada da, ahirette de en büyük) zarar ve kayba uğrayanlardan olacaktır." (Âl-i İmran, 85)

10- Allah'ın dininden tamamen yüz çevirip onu öğrenmemek ve onunla amel etmemek. Bunun delili şu ayettir:

"Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara aldırış etmeyip yüz çeviren kimseden daha zalim/kafir kim olabilir?! Biz günaha batmış (böylesi kâfirlerden) elbette intikam alacağız." (Secde, 22)

Tevhidi ve imanı geçersiz kılıp ortadan kaldıran bütün bu hususlarda şaka yapan, ciddi olan ya da korktuğu için bunları yapan arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de dinden çıkar. Sadece baskı/zorlama altında olan kimse bunun dışındadır. Bu sayılanlar bu konuda en tehlikeli olan ve en çok vuku bulanlardır. O nedenle her müslümanın bunlardan sakınması ve bunlara düşme endişesi taşıyarak önlemini alması gerekir. Gazabına ve can yakıcı azabına sebep olacak şeylerden Allah'a sığınırız.

  195 görüntülenme | 11 Kasım 2022